מדיניות משולבת

הנהלת החברה המרכזית לייצור משקאות קלים – חטיבת החלב (מחלבת טרה) שמה כמטרה ראשונית להיות המחלבה האיכותית ביותר, אשר מוצריה יהוו יתרון תחרותי בענף החלב במדינת ישראל, וכן רואה חשיבות רבה במתן מענה לסביבה הגלובאלית המשתנה.  על כן החליטה ליישם את מערכת הניהול המשולבת על פי דרישות תקן ת"י: ISO 9001:2015 לניהול איכות, ת"י 22000:2018 ISO (הכולל את עקרונות ה – HACCP) לניהול בטיחות המוצר, דרישות HACCP שו"ט למחלבות המאושרות ליצוא, ת"י 14001:2015 לניהול הסביבתי, ת"י 45001:2018 לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ות"י 9301 לבטיחות בתעבורה.

הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין (תקנים, תקנות, צווים וכל דין אחר), החלות על מוצריה בתחומי האיכות ובטיחות המוצר ועל פעילותה בתחומי שמירה על הסביבה ועל בטיחות עובדיה. ההנהלה תחתור לצמצום זיהום סביבתי על ידי מניעת זיהום אויר ,קרקע ושפכים ולהגנה על בטיחות ובריאות עובדיה תוך צמצום סיכונים ויצירת מקום בטוח לעבודה.

ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד בתחומי האיכות ובטיחות המזון, הסביבה, הבטיחות והבטיחות בתעבורה שיתבסס על סקרי סיכונים וקביעה תקופתית של מטרות, יעדים ותוכניות עבודה. כל זאת, במטרה להבטיח את שביעות רצון לקוחותיה, שמירה על בטיחות ובריאות עובדיה, ולצמצם פגיעה בסביבה בהתאם ליעדי הארגון.

מערכת הניהול המשולבת בארגון תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת עדכונה, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות ההנהלה ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.

ההנהלה מתחייבת ליצירת תרבות ארגונית הדוגלת בשמירה על עקרונות האיכות שהוזכרו לעיל ע"י חינוך, הדרכה, תרגול המשאב האנושי ושילובו בבניית מערכת הניהול ויישומה. ההנהלה תפעיל כלים פרואקטיביים כדרך חיים וכחלק מהתרבות הארגונית בצורה שקופה וברורה ותשתף עובדים בבניית המערכת ויישומה.

אני מאמין כי מדיניות זאת תבטיח צמיחה ורווחיות לחברה, וכן רווחה והבטחת פרנסה לעובדיה. 

יהודה פורטה

מנכ"ל החברה

צ'אט עם נציג